ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
189

ข่าวแจ้งตลาด

27-02-61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

27-02-61

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันกับผู้ถือหุ้นในการเข้าลงทุนบริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จำกัด (แก้ไข)

27-02-61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล

29-01-61

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

26-01-61

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

22-01-61

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

25-12-60

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

10-11-60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) แก้ไข

10-11-60

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

10-11-60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3 (F45-3)

09-11-60

การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

01-11-60

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ( GREEN-W4 ) รอบที่ 5