ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
215

ข่าวแจ้งตลาด

28-09-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา (แก้ไขครั้งที่ 2)

20-09-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา

16-08-61

การชี้แจงข่าวจากเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

10-08-61

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

31-07-61

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

31-07-61

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

11-07-61

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

11-07-61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

22-06-61

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GREEN-W4 (F53-5)

22-06-61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

22-06-61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

16-05-61

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย