ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
204

ข่าวแจ้งตลาด

16-05-61

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย

16-05-61

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)

15-05-61

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

15-05-61

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

26-04-61

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท

19-04-61

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18-04-61

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

05-04-61

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

05-04-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว (แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล)

23-03-61

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561