เรามีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะความชำนาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและภาคส่วนต่างๆ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกำไร
รวมถึงเกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
 • สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 • สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 • ความขัดแย้งของผลประโยชน์
 • จริยธรรมธุรกิจการรวมหรือแยกตำแหน่ง
 • ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร
 • คณะอนุกรรมการ
 • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 • รายงานของคณะกรรมการ
 • ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส ตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่
โทร. 02-504-5237-39 ต่อ 511
หรือที่ sarunrat@greenresources.co.th

x