ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
29 04/19

ข่าวแจ้งตลาด

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ,ไม่อนุมัติการออก GREEN-W5, ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แก้ไข Template)