เรามีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะความชำนาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและภาคส่วนต่างๆ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกำไร
รวมถึงเกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เศรษฐกิจในรอบปี 2558 ที่ผ่านมายังคงเติบโตในระดับต่ำ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังคงชะลอตัวจากอุปทานส่วนเกินที่สะสมมาจากช่วงปีก่อนหน้านี้ บริษัท ยังคงตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้มีคุณภาพและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ตามหลักการบรรษัทธรรมาภิบาล (Good Government) จะทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 และได้เข้าบริหารบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และรับรู้รายได้จากการจำหน่ายห้องชุดคอนโดมิเนียมออริจินส์ บางมด-พระราม 2 ในไตรมาสแรกของปี 2559 อันจะมีผลทำให้บริษัทบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้บริษัทอยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ส่วนการพัฒนาโครงการตักสิลา ได้มีการปรับปรุงและตกแต่ง (Renovate) ใกล้เสร็จแล้วสมบูรณ์ บริษัท จึงได้ประสานงานเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคราม และสหรกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายห้องชุดในโครงการตักสิลา ซึ่งคาดว่าจะทำให้การจำหน่ายห้องชุดโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะเป็น ผู้ลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2559 ทำให้การเดินทางสู่ภาคอีสานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด อันเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสานให้เจริญเติบโตและขยายตัวเป็นวงกว้าง จึงส่งผลดีต่อโครงการตักสิลา

ส่วนธุรกิจพลังงานทางเลือก บริษัทได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก เป็นการเพิ่มรายได้และเสริมความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัทเนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและความเจริญเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งตามข้อมูลมีการผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราส่วนที่ก้าวหน้า ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโนบายส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทน ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานด้วยหลักจรรยาบรรณและบรรษัทธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
 • สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 • สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 • ความขัดแย้งของผลประโยชน์
 • จริยธรรมธุรกิจการรวมหรือแยกตำแหน่ง
 • ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร
 • คณะอนุกรรมการ
 • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 • รายงานของคณะกรรมการ
 • ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส ตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่
โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511
หรือที่ sarunrat@greenresources.co.th

x