ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

23-05-2562

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562

10-05-2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10-05-2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

09-05-2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29-04-2562

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ,ไม่อนุมัติการออก GREEN-W5, ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แก้ไข Template)

26-04-2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ยกเลิก Template)

26-04-2562

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

18-03-2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

28-02-2562

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562

28-02-2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไขเอกสารแนบ)

26-02-2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข Record date เพิ่ม PDF ครั้งที่ 2)

26-02-2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข Record date เพิ่ม PDF)

26-02-2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันกับผู้ถือหุ้นในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

27-12-2561

การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท (แก้ไข)

รายงานประจำปี

2561ขนาดไฟล์ 4.45 MB 2560ขนาดไฟล์ 2.69 MB 2559ขนาดไฟล์ 14.20 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล   103,800,000     12.69 
2   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.     74,032,261       9.05 
3   MR.TAI CHONG YIH     70,029,724     8.56
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล     58,500,000     7.15
5   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล     57,160,000     6.99
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี     33,935,500     4.15
7   นายณัท  มานะสมจิตร     19,183,628     2.35
8   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน     16,338,000     1.99
9   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      13,756,200     1.68
10   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา     12,265,100     1.50
11   THE BANK OF NEW YORK
(NOMINEES) LIMITED   
    11,914,200     1.46
12   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข     10,029,400     1.23

การประชุมผู้ถือหุ้น