ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

28-09-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา (แก้ไขครั้งที่ 2)

20-09-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา

16-08-2561

การชี้แจงข่าวจากเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

10-08-2561

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

31-07-2561

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

31-07-2561

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

11-07-2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

11-07-2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

22-06-2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GREEN-W4 (F53-5)

22-06-2561

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

22-06-2561

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

16-05-2561

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย

16-05-2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)

15-05-2561

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

รายงานประจำปี

2560ขนาดไฟล์ 2.69 MB 2559ขนาดไฟล์ 14.20 MB 2558ขนาดไฟล์ 4.13 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล    99,999,900     12.22 
2   MR.TAI CHONG YIH    73,429,424       8.98 
3   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.    70,900,261     8.67
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล    56,632,700     6.92
5   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล    52,150,000     6.38
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี    31,580,600     3.86
7   นายณัท  มานะสมจิตร    19,183,628     2.35
8   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน    16,138,000     1.97
9   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED     13,756,200     1.68
10   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา    12,262,100     1.50
11   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)จำกัด เพื่อผู้ฝาก          
   11,274,500     1.38
12   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข    10,029,400     1.23

การประชุมผู้ถือหุ้น