ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
1,149,760,250
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
715,020,835

ข่าวสารแจ้งตลาด

16-05-2561

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย

16-05-2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)

15-05-2561

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

15-05-2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

26-04-2561

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

26-04-2561

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)

26-04-2561

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท

19-04-2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18-04-2561

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

05-04-2561

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

05-04-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว (แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล)

23-03-2561

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561

19-03-2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

19-03-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว)

รายงานประจำปี

2560ขนาดไฟล์ 2.69 MB 2559ขนาดไฟล์ 5.94 MB 2558ขนาดไฟล์ 4.13 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล   87,050,000   12.17
2   MR.TAI CHONG YIH   73,429,424   10.27
3   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   70,900,261     9.92
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล   37,350,000     5.22
5   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี   30,880,600     4.32
6   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน   15,887,862     2.22
7   นายณัท  มานะสมจิตร   15,580,728     2.18
8   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED    15,456,200     2.16
9   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล   14,317,500     2.00
10   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา   12,262,100     1.71
11   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข   10,029,400     1.40

การประชุมผู้ถือหุ้น